Jelbeszéd - Van Remény2013. febr 18.

Első külföldi utam meglepően alakult. Tanulmányútra küldtek egy országba, melynek nyelvéből szinte semmit nem tudtam. Az egyház, ahol dolgozom, megírta az iskola vezetőjének, hogy segítségre lesz szükségem.

 

Megegyeztek, hogy amikor megérkezem a pályaudvarra, kezemben fogok tartani egy bizonyos folyóiratot. Erről fognak felismerni. Megérkeztem, megálltam a pályaudvar kijáratánál, elővettem és nagy bizalommal magam elé tartottam a lapot. Nem lehet baj - gondoltam -, hiszen a kezemben tartom a jelet, az egyetlen biztosítékot arra, hogy megismernek. Senki nem figyelt fel se rám, se a kezemben tartott folyóiratra. Egyre jobban elbizonytalanodtam. Végül kénytelen voltam taxit fogadni, és elvitetni magamat az intézménybe. Az iskola messze volt, zsebpénzemnek, amit egy évre kaptam, egyetlen taxi-számlával vége lett.

Mi a jel? Olyan dolog, amiben a felek megegyeztek. A kezemben tartott lap attól volt jel, hogy az egyház és az iskola vezetői megegyeztek, erről fog felismerni az, akinek a feladata, hogy elvigyen az intézménybe. Jézus is adott nekünk jeleket. Azt mondta, amikor ezeket látjuk, tudjuk meg, hogy „közel van Ő, az ajtó előtt” ( Mt 2 4:33). Az idők jelei nemzedékről nemzedékre visszatérő jelenségek: földrengések, járványok, éhínségek és más rettenetes dolgok (Lk 21:11), valamint a népek kétségbeesése és tanácstalansága (Lk 21:25-28). Nemzetközi konfliktusok (Mt 24:7), társadalmi igazságtalanságok (Jak 5:1-9), a kereszténység nevében elkövetett bűnök (Jn 16:2-4 vö: 2Tim 3:1-5), melyek megrendítik a társadalom erkölcsi alapjait. Az idők jele az evangélium világméretű hirdetése (Mt 24:14) éppen úgy, mint ennek ellentéte, a hamis krisztusok és hamis próféták növekvő száma (Mt 24:23-27). Az apostolok idejétől napjainkig minden nemzedék átélte ezeket. Nem véletlenül: minden nemzedéknek szüksége van az idők jeleire, hogy ébren tartsák bennünk Jézus második eljövetelének reménységét. A jelek láttán csupán Jézus eljövetelének bizonyosságára következtethetünk, de nem számíthatjuk ki az eljövetel idejét. „Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” Jézus eljövetele bizonyos tehát, „azt a napot viszont, vagy azt az órát” amikor mindez bekövetkezik, „senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül” (Mt24:34-36).

Mindez arra késztet minket, hogy megvizsgáljuk az idők jeleinek értelmét és célját. Négy ilyen célt állapíthatunk meg: Az idők jelei táplálják Krisztus második eljövetelébe vetett hitünket. A keresztényeket is fenyegeti a veszély, hogy kiüresedik a második eljövetelbe vetett reménységük. Jézus úgy nevezte ezt az állapotot, hogy megnehezedik a tanítványok szíve, megfáradnak, elszunnyadnak a várakozásban. „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt” (Lk 21:34-36) 

Amikor azt látjuk, hogy a világ egyik válságból a másikba jut, és tudjuk, hogy ez az idők jele, megerősödünk abban a hitben, hogy „nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13:14), „a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül” (Fil 3:20).

Az idők jelei a megváltás beteljesedésére mutatnak

Lényeges különbség van a Biblia jövőképe és azok között a spekulációk között, amelyeket fel-feldobnak a világ végével kapcsolatban. Ez utóbbiak remény nélküli katasztrófákkal riogatnak minket, amelyek várhatóan valóban komolyan fenyegetik az emberiséget: aszteroidák becsapódásáról, az energiakészletek kiapadásáról, élelmiszerés vízhiányról, és sok más veszedelmes dologról beszélnek. Nem is csodálhatjuk, hogy a gazdasági nehézségek, a növekvő erőszak és bűnözés miatt egyre nő a tanácstalanság és a kétségbeesés a társadalomban. Maga a Biblia világosan beszél arról, hogy ez a bűn által megrontott föld valóban megsemmisül: „Az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek” (2Pét 3:12)

Mire utal azonban a Szentírás mindenek előtt? — „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok”. (Lk 21:28) Jézus tehát nem szörnyű véget szánt e föld lakóinak. Kijelentése bátorító: „egyenesedjetek fel”! A fenyegető jelensége képpen arra valók, hogy a keresztények erőt merítsenek belőle,hiszen jön a megváltás napja! A föld pusztulása bizonyos, de azoknak, akik az életüket Jézus kezébe teszik, nemcsak, hogy maga gondoskodik a megtartásukról, hanem ajándékba kapnak egy új eget és egy új földet: „de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik” (2Pét 3:13).

Az idők jelei arra késztetnek bennünket, hogy legyünk készen Jézus eljövetelére. Jézus így int minket: „legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok” (Mt 24:44). Az idők jeleit látva nő bennünk az igyekezet, hogy megfeleljünk Isten kívánalmainak. A krisztusvárás és a tiszta erkölcs elválaszthatatlanok. Jézus két szolgát állított példaként a tanítványok elé: az egyik gonoszszá vált, mert figyelmen kívül hagyta urának visszatérését, a másik viszont - urát buzgón várva- idejében kiadta háznépének eledelét. Azok, akik vigyázva tekintenek az Úr eljövetelére, nem tétlenül várakoznak. A Krisztus eljövetelére való várakozás istenfélővé teszi őket, és félelmet ébreszt bennük a bűnös cselekedetek feletti ítélet iránt. Megérteti velük, hogy a legsúlyosabb bűn, amit az ember elkövethet az, hogyha elveti a felkínált kegyelmet. Azok, akik várják az Urat, megtisztítják szívüket az igazság iránti engedelmességgel. Az éberséget és a vigyázást komoly munkával kötik össze. Mivel tudják, hogy az Úr az ajtó előtt áll, még odaadóbban működnek együtt a menynyei lényekkel a lelkek üdvössége érdekében. Ők azok a hű és bölcs szolgák, akik uruk háza népének (Lk 12:42) idejében adnak eledelt. Az idők jelei emlékeztetnek bennünket arra, hogy a jó és a rossz között folyó küzdelem részesei vagyunk. Jézus azt mondta, hogy a búza és a konkoly, azaz a jó és a gonosz együtt érvényesül a világban egészen addig, míg Isten fel nem állítja az ő országát. Egyes jelek, mint az evangélium világméretű hirdetése (Mt 24:14) a jó győzelmét, mások viszont - a hamis tanítások és a növekvő erkölcstelenség - a gonosz jelenlétét hirdetik. A gonoszság látványa arra késztet minket, hogy várjuk és siettessük az Isten napjának eljövetelét. (2Pt 3:12)

Vannak olyan jelek is, amelyek Isten ítéleteit vetítik elénk: földrengések, árvizek, járványok és más természeti csapások. Ezeket látva megerősödhetünk abban a reménységben, hogy sIten g iazságos ítéletei nem maradnak el: eljön az Úr, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Az idők jelei döntés elé állítanak bennünket a jó és a gonosz közötti küzdelemben. Lesznek, akik nem veszik figyelembe az idők jeleiben rejlő felhívást, - az ő számukra az idők jelei nemcsak értelmetlenek, hanem egyenesen azt a célt szolgálják, hogy nyilvánvalóvá tegyék emberek és angyalok előtt szívük konokságát. (Mt 16:3; Mk 8:11).

Mások a jeleket látva megtérnek, értelmet és célt keresnek, és megtalálják azt Jézus Krisztusban. Sok ember van, akiket olyan válságok vezettek megtérésre, melyeket Jézus az idők jeleinek nevezett. A jelek az ő életükben betöltötték szerepüket, segítettek abban, hogy felismerjék a „békességre vezető utat” (Lk 19:42), é s e lnyerjék a z üdvösséget. Az idők jelei állandó küzdelemre, jó döntésekre késztetnek minket. Éltetik bennünk a reményt: az Úr már az ajtó előtt áll. „Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van”. (Jak 5:8)

 

Dr. Szilvási József
főiskolai tanár
A Károli Gáspár Református
Egyetemen doktorált (PhD)
keresztény dogmatikából.
Az Adventista Teológiai
Főiskola rektora

Az utolsó 4 hónap bejegyzései:

Linkajánló

Hasznos oldalak, melyeken cikkeket, média anyagokat tekinthet meg, vagy tovább képezheti magát a Bibliával kapcsolatban!

Tovább

Programok

Jézus életéről és eljöveteléről szóló előadások kiállítás és multimédiás eszközök segítségével!

Tovább

Kérdése van?

A programokkal kapcsolatban további információkat kérhet. Kérdéseit írja meg e-mailben, mindenkinek válaszolunk!

Tovább